مسئولیت اجتماعی زیست محیطی – test

مسئولیت اجتماعی زیست محیطی

باعث افتخار هست که شرکت سایان اوج پارس موفق شده است تمام موارد مسئولیت های اجتماعی شرکت در برابر محیط زیست را به درستی رعایت کند

جلوگیری از آلودگی محیط زیست.

شرکت باید منابع طبیعی را حق و مالکیت مشترک همه افراد در جامعه بداند تا زمینه‌های نزاع و جنگ بر سر منابع از میان برود.

شرکت بایستی ضمن حفظ و حراست از منابع محدود موجود، برای کشف منابع جدید به ویژه انرژی تلاش روزافزون داشته باشد و موانع پیشرفت و نگرانی مردم از آینده کار و توسعه برطرف شود.

 فعالیت‌های شرکت نباید موجب جابه‌جایی‌‌های مخرّب جمعیتی شود، بلکه برعکس باید به تعادل میان محیط زیست و جمعیت بیانجامد.

اصل رقابت عادلانه میان شرکت‌ها: شرکت‌ها نباید مانع رقابت شوند و نیز نباید وارد رقابت افراطی با یکدیگر شوند.

شرکت نباید از تبلیغاتی که مایه فریب مصرف کننده و مردم می‌شود استفاده کندباید با جامعه و مصرف کننده رابطه‌ای شفاف و توام با راست گویی و صداقت داشت.

میان شرکت و مردم بایستی همزیستی رقابت جویانه برقرار باشد. (ص 101)

ایجاد اشتغال برای مردم به ویژه مردم محلی که شرکت در آن کار می کند.

شرکت برای توسعه جامعه میزبان حتی در بیرون از مرزها مسئولیت دارداز جمله مسئولیت های شرکت در این زمینه، پیام صلح و دوستی و پایداری روابط میان اقوام و گروههای جامعه محلی است.

شرکت موظف است برای رفاه و امنیت افراد و ثبات و آرامش در جامعه کاری بکندکاهش بیکاری به ویژه در جامعه محلی از آن جمله استشرکت ها حتی در شرایط بحران اقتصادی نمی توانند بی توجه به بیکاری مردم باشند و یا به بهانه بحران، قبل از پیداکردن راه‌های دیگر، ساده ترین راه، یعنی بیکار کردن کارکنان را اختیار کنندبیکاری منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی و بی نظمی ها در جامعه است که آثار و عواقب آن به شرکت نیز برمی‌گردد.

شرکت موظف است برای بهبود بهداشت، سلامت عمومی، تفریحات و تربیت بدنی مردم هم زمان با پرسنل شرکت اقدام کند.

شرکت در حفظ بهداشت روانی و اجتماعی جامعه است مسئولیت دارد.

شرکت در قبال حفظ نظم و آرامش جامعه در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و حتی جهانی مسئول استاین امر نه از طریق اتکا به قوای قهریه و انتظامی بلکه از طریق تقویت وجدان قوی اجتماعی و ترویج حس

خیرخواهی عمومی و با ساده سازی قوانین و مقررات و بازگشایی بسترهای تربیتی و شغلی برای محکومین و خطاکاران امکان پذیر است )عدم طرد خطاکاران(.