مسئولیت اجتماعی آموزشی – test

مسئولیت اجتماعی آموزشی

شرکت سایان اوج پارس در قبال مسائل اجتماعی جامعه ای که در آن فعالیت می کند، احساس مسئولیت دارد. نگاه این شرکت، به مفهوم مسئولیت اجتماعی، یک فعالیت زیر ساختی و فرهنگی است. شرکت سایان اوج پارس، براین باور است که اگر زیرساخت های جامعه، قوی تر باشد و اجتماعی که در آن فعالیت می کند آبادتر باشد، طبیعتاً چون در محیط توسعه یافته تری فعالیت می کند، موفقیت های بیشتری محقق خواهد شد. مسئولیت اجتماعی شرکت سایان اوج پارس ایجاب می کند تا نسبت به مسائل اجتماعی، محیط زیست،‌ بهداشت، آگاهی و آموزش افراد جامعه حساس باشد. و همواره در تلاش است تا از طرق مختلف فرهنگسازی، آموزش، همکاری، حمایت و… مسئولیت اجتماعی را در موسسات و مجموعه های تحت پوشش خود گسترش دهد.